Kalibrointipalvelut

ILMAN VIRTAUSNOPEUS

Ilman virtausnopeusmittarien akkreditoitu kalibrointi

 • Anemometrit
 • Kuumalanka-anturit
 • Siipipyörät
 • Pitot-putket
 • Monitoimimittarit

Jormita Oy on ainoa akkreditoitu laboratorio Suomessa ilman virtausnopeusmittalaitteiden kalibrointiin. Käytössämme on vain harvoissa kalibrointilaboratorioissa oleva kansainväliset vaatimukset täyttävä kalibrointituulitunneli, joka on luotettavin kalibrointimenetelmä termo-, ja siipipyöräanemometrien sekä pitot-putkien kalibrointiin. Vakio mittapisteet alueella 0,10 – 25,0 m/s.

PAINE-ERO

Paine-eromittarien akkreditoitu kalibrointi

 • Mikromanometrit
 • Paine-erologgerit
 • Paine-erolähettimet
 • Monitoimimittarit

Käyttämämme sveitsiläinen Schiltknecht tarkkuusprojektiomanometri on toistettavuudeltaan, lineaarisuudeltaan ja pitkäaikaisstabiiliudeltaan erinomainen mikromanometrien ja pienille paine-eroille tarkoitettujen anturien erittäin tarkkaan kalibrointiin. Vakio mittapisteet 10…10000 Pa sekä -10000…-10 Pa alueella.

LÄMPÖTILA

Lämpömittarien ja –loggereiden akkreditoitu kalibrointi 

 • Puikkoantureilla
 • Termopariantureilla
 • Pinta-antureilla
 • Ilmanlämpötila-antureilla

Lämpötila-antureiden akkreditoitu kalibrointi

 • Platinavastusanturit
 • Termoelementit
 • Lämpötila-anturit lähettimellä

Lasilämpömittareiden akkreditoitu kalibrointi

Laboratoriossamme on korkealuokkainen nestehaude – 20,000 – +150,000 °C, öljyhaude +70,000 – + 230,000 °C ja kuivahauteet -20,00 °C +500,00 °C lämpötila-alueilla upotettaville antureille. Ilma- ja pintalämpötila-antureille tehdään yhden mittapisteen vertailumittauskalibrointi huonelämpötilassa. Upotettavat ilma- ja pinta-anturit voidaan kalibroida myös hauteessa.

IR-mittarien jäljitettävä ei akkreditoitu kalibrointi

Käytössämme on säädettävä IR-kalibraattori jonka referenssinä käytämme Beamex MC2-MF kalibraattoria. Kalibrointialueemme on  -20,0 °C – +85,0 °C.

ILMAN KOSTEUS

Ilman suhteellisen kosteuden mittalaitteiden akkreditoitu kalibrointi

 • Kosteusmittarit
 • Olosuhdemittarit
 • Kosteuslähettimet
 • Kosteusloggerit

Kosteusmittarien ja antureiden kalibrointiin käytetään kosteuskaappia ja tarvittaessa lisäksi LiCl-suolan kyllästysliuosta, joissa mittarin näyttämää verrataan referenssimittariin. Olosuhdemittarit, loggerit ja lähettimet kalibroidaan vain kosteuskaapissa alueella 25 – 80 %RH huonelämpötilassa. Vakio mittapiste LiCl-suolaliuokselle on 11 %RH huoneen lämpötilassa.

PAINE JA VAKUUMI

Paineen- ja vakuumin akkreditoitu kalibrointi

 • paine- ja vakuumimittareita
 • paine ja vakuumi lähettimiä
 • paine- ja vakuumikalibraattoreita

Käytössämme on sekä sähkö- että käsikäyttöiset kalibrointipumput paine- ja vakuumimittarien kalibrointiin. Kalibrointi suoritetaan vertaamalla mittarien näyttämää Beamex MC2-MF kalibraattorin näyttämään sovituissa paine- tai vakuumipisteissä alueella -100 – 2000 kPa (-1 – 20 bar). Alueella -1 – 2 bar käytössämme on lisäksi suurempiresoluutioinen Beamexin tarkkuuspainemoduuli EXT2C.

ILMAN TILAVUUSVIRTAUS
Ilman tilavuusvirtausmittarien jäljitettävä kalibrointi

 • Ilmamäärämittarit
 • Mittaussuppilot
 • Vuotovirtaustesterit
 • Huppumittarit

Käytössämme on erittäin stabiili ilman tilavuusvirtauksen kalibrointilaitteisto mittalaitteiden kalibrointiin. Standardikalibrointi suoritetaan poistopuolelta, mutta tarvittaessa kalibrointi voidaan suorittaa myös tulopuolelta. Vakio mittapisteet alueella 3,0 – 200,0 l/s.

PINNOITTEEN PAKSUUS

Pinnoitteenpaksuusmittarien jäljitettävä kalibrointi

Pinnoitteenpaksuusmittarien kalibrointiin käytetään UKAS/NIST jäljitettävää testikalvosarjaa. Kalibrointiin käytettään testikalvoja alueella 23 µm – 5000 µm. Testikalvot valitaan mittarikohtaisesti mittarin mittausalueen mukaan.

JOHTOKYKY

Johtokykymittarien jäljitettävä kalibrointi

Johtokykymittarit kalibroidaan vertaamalla mittarin näyttämää 0-liuoksen ja standardiliuoksien (84 µS, 147 µS, 1413µS ja 12880 µS +25 °C) johtokykyyn huonelämpötilassa. Liuokset on analysoitu NIST-jäljitettävästi.


CO2 JA CO

CO2 ja CO mittarien jäljitettävä kalibrointi

Hiilidioksidipitoisuuden mittarit kalibroidaan vertaamalla niiden näyttämää ISO 6141 standardin mukaan jäljitettävästi analysoitujen 500, 1000 ja 3000 ppm kalibrointikaasujen pitoisuuksiin huonelämpötilassa. Hiilimonoksidipitoisuuden mittarien kalibroinnissa käytämme 0 (typpikaasu) ja 250 ppm CO kalibrointikaasuja.

ÄÄNITASO

Äänitasomittarien jäljitettävä kalibrointi

Äänitasomittarit kalibroidaan käyttäen akkreditoidussa laboratoriossa kalibroitua äänitasokalibraattoria, jonka tuottamaa äänenpainetasoa 94 ja 114 dB pisteissä verrataan kalibroitavan mittarin näyttämään.

YLEISMITTARIT JA KALIBRAATTORIT

Jäljitettävä sähköisten suureiden mittarien kalibrointi

 • Yleismittarit
 • Lämpötilakalibraattorit
 • Virta/jännite kalibraattorit

Kalibrointiasemassamme pystymme kalibroimaan seuraavia suureita: Tasajännite ja -virta, vaihtojännite ja -virta, vastus, taajuus ja kapasitanssi.

MUUT PALVELUT

Mittalaitteiden huolto ja kenttäkalibrointi

Tarkistamme ja huollamme erilaisia mittauslaitteita laboratoriossamme. Tarvittaessa säädämme, mikäli laite on säädettävissä, näyttämän oikeaksi erikseen sovittaessa. Erikoisalaamme ovat ilmanvaihdon ja lämpötilan mittauslaitteet sekä pinnoitteenpaksuusmittarit ja niiden käytännön mittaussovellukset. Autamme myös tarvittaessa oikean mittausmenetelmän valinnassa mittaustarpeenne mukaan ja menetelmän virhelähteiden analysoinnissa. Tarvittaessa suoritamme myös kalibrointeja asiakkaan tiloissa sopimuksen mukaan.

Mikäli huolto vaati kolmannen osapuolen toimenpiteitä, saat koko toimitusketjun yhdeltä luukulta!

 • Kartoitamme vaihtoehdot
 • Pyydämme tarjoukset
 • Toimitamme laitteen kalibroituna

Autamme myös tarvittaessa oikean mittausmenetelmän valinnassa mittaustarpeenne mukaan ja menetelmän virhelähteiden analysoinnissa. Tarvittaessa suoritamme myös kalibrointeja asiakkaan tiloissa sopimuksen mukaan.

Tarkka

Käytämme korkealuokkaisia vertailulaitteita ja -mittareita 

Luotettava

Osaamme asiamme ja toimimme standardien mukaan

Monipuolinen

Kalibroimme monen tyyppisiä ja merkkisiä mittalaitteita

Nopea

Suoritamme kalibroinnin tarvittaessa jopa samana työpäivänä!